TIP SÖZEL BİLDİRİ OTURUMLARI

Sözel Bildiri Oturumu-I
14.10.2023 (Cumartesi) 14.00-15.30
Salon C (Tiyatro Salonu)
Oturum Başkanları - Feyza Koç, Sanem Keskin Yılmaz  
*Sözlü sunumlar için süre 5 dakika sunum, 1 dakika tartışma olarak planlanmıştır.

Bildiri Numarası ID Başlık Sunucu Yazar İsmi Bölüm
SB1 3498 Türk Epilepsi Hastalarında Gen Paneli Kullanılarak Analizi Yapılan Genlerin Patojenik Varyantları Çisil Çerçi Kubur Tıp
SB2 3618 Üreteropelvik Bileşke Darlığı Nedeni ile Ameliyat Edilen Çocuklarda İşeme Disfonksiyonunun Değerlendirilmesi Caner İsbir Tıp
SB3 3888 Hepatopankreatobilier Cerrahi Sonrası Yoğun Bakım Ünitesi Takibinde Prokalsitonin Yüksekliği Değerlendirilmesi ilhan Ocak Tıp
SB5 4480 KALITSAL METABOLİK HASTALIKLARDA KATARAKT: 12 YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ Merve Koç Yekedüz Tıp
SB6 4493 Çocuklarda Adneks Kisti Takibinin Yeniden Gözden Geçirilmesi Bade Toker Kurtmen Tıp
SB7 4494 Matür Kistik Teratomlu Çocuklarda Nüks ve Metakron Hastalık: Tek Merkez Deneyimi Bade Toker Kurtmen Tıp
SB8 4576 Fazla Kilolu ve Obez Çocuklar Arasında Alerjik Hastalıklar ve Atopinin Değerlendirilmesi Fatih Çiçek Tıp
SB9 4740 Adolesan gebelerin bebeklerin erişkin anne bebekleriyle karşılaştırılması: tek merkez deneyimi Hatice Mine Cakmak Tıp
SB11 4810 Akut Görme Bozukluğu ile Gelen Çocuklarda Etyolojik Tanıların Püf Noktaları ile İrdelenmesi Hulusi Emre Çeviker Tıp

Sözel Bildiri Oturumu-II
14.10.2023 (Cumartesi) 15.45-17.00
Salon C (Tiyatro Salonu)
Oturum Başkanları - Zümrüt Şahbudak Bal, Handan Duman Şenol  

Bildiri Numarası ID Başlık Sunucu Yazar İsmi Bölüm
SB12 4816 Kendini Sınırlayan İnfantil Epilepsi Sendromları, Tek Merkez Deneyimi. Arzu Eroğlu Tıp
SB13 4834 Hışıltılı Çocukta Persistans Öngörülebilir mi? Hatice Ceren Eser Tıp
SB14 4841 İNFANTLARDA GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ (GKD) TİPLERİ İLE KLİNİK VE GÖRÜNTÜLEME BULGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Bülent Güneş Tıp
SB15 4906 AKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI VİRAL MİYOZİTİ; RETROSPEKTİF TEK MERKEZ DENEYİMLERİ Furkan Dinçer Tıp
SB16 4908 Febril nöbet nedeniyle takip edilen hastaların sosyodemografik, biyokimyasal ve etiyolojik yönden değerlendirilmesi Bilgi Saygı Tıp
SB17 4912 Yenidoğanda İdrar Yolu Enfeksiyonları: İkinci Düzey Bir Sağlık Merkezinin Deneyimleri Şükriye Özde Tıp
SB19 4926 Çocuk Kardiyoloji Polikliniğinde Ventriküler Septal Defekt Tanısıyla Takipli Hastaların Değerlendirilmesi Ajda Mutlu Mıhçıoğlu Tıp
SB20 4943 Çocuklarda Sol Ventrikül Destek Cihazı Implantasyonu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi Fırat Ergin Tıp

Sözel Bildiri Oturumu-III
15.10.2023 (Pazar) 09.00-10.15
Salon C (Tiyatro Salonu)
Oturum Başkanları - Şule Gökçe, Pınar Yazıcı Özkaya   

Bildiri Numarası ID Başlık Sunucu Yazar İsmi Bölüm
SB21 4947 Kistik fibrozisli çocuklarda fleksible bronkoskopi sonuçları Mehmet Mustafa Özaslan Tıp
SB22 4948 KİSTİK FİBROZİS TANILI HASTALARDA BÜYÜMENİN VE NUTRİSYONEL ÖLÇÜMLERİN PULMONER FONKSİYONLARA ETKİSİ Bahar Girgin Dindar Tıp
SB23 4950 Nazal Polipozisi Olan Kistik Fibrozis Hastalarının Klinik ve Genotip Özelliklerinin Değerlendirilmesi Fevziye Çoksüer Tıp
SB24 4951 ERKEN FORMÜLA MAMA KULLANMA İNEK SÜTÜ ALERJİ SIKLIĞINI VE PROGNOZUNU ETKİLER Mİ? Ayşe Aygün Tıp
SB25 4952 Ortotopik kalp nakli uygulanan çocuk hastaların değerlendirilmesi; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi deneyimi Eser Doğan Tıp
SB27 4954 Özofagus Atrezisi ve Trakeoözofageal Fistül Olgularında Pulmoner Komplikasyonların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Ece Ocak Tıp
SB28 4955 SAĞLIKLI ANNEDEN C/S İLE DOĞAN TERM VE PRETERM BEBEKLERDE KANDA P-CRESOL VE İNDOXYL SÜLFAT DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE MİKROBİYOTA İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Pelin Abdal Yıldırım Tıp
SB29 4965 Türkiye'de üçüncü basamak bir hastanede PCV13 aşı sonrası dönemdeki yatan hastalarda invazif pnömokok enfeksiyonlarının dokuz yıllık değerlendirilmesi Aslı Arslan Tıp

Sözel Bildiri Oturumu-IV
15.10.2023 (Pazar)  11.00-12.15
Salon C (Tiyatro Salonu)
Oturum Başkanları - Figen Gülen İnce, Ahmet Keskinoğlu  

Bildiri Numarası ID Başlık Sunucu Yazar İsmi Bölüm
SB30 4985 Çocuk yoğun bakım ünitesinde hastane enfeksiyonları ve çoklu ilaca dirençli bakteriyel organizmalar Berfin Özgökçe Özmen Tıp
SB31 4994 Akut Tubulointerstisyel Nefrit: Buzdağının Görünen Yüzü Berfin Uysal Tıp
SB32 4997 Nadir Bir İskelet Displazisi Nedeni: Opsismodisplazi Ferda Evin Tıp
SB33 5001 HiperCKaemi Nedeni İle Metabolizma Polikliniği’ne Başvuran Olguların Metabolizma Dışı Tanılarına Bakış Fehime Erdem Tıp
SB34 5002 Rett Sendromu Olgularında Tanısal ve Klinik Problemlere Multidisipliner Yaklaşımlar: Ege Kohort Çalışması (2002-2022) Yavuz Ataş Tıp
SB35 5025 Taburculukta Ekstrauterin Büyüme Geriliği Oranının Saptanması ve Öngörmede Olası Erken Belirteçler Bilge Türkmenoğlu Tıp
SB36 5010 İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALARINDA NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI İLE HASTALIK AKTİVASYON İLİŞKİSİ Burçin Türkben Ciliz Tıp
SB37 5062 PANKREATİTLİ ÇOCUKLARDA HİPOALBÜMİNEMİNİN PROGNOZ VE HASTALIK ŞİDDETİNDEKİ ROLÜ Bora Kunay Tıp
SB38 5092 Wilson Hastalığında Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi : 16 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Bora Kunay Tıp

Sözel Bildiri Oturumu-V
15.10.2023 (Pazar) 13.15-14.30
Salon C (Tiyatro Salonu)
Oturum Başkanları - Demet Terek - Ebru Canda  

Bildiri Numarası ID Başlık Sunucu Yazar İsmi Bölüm
SB39 5093 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Status Epileptikus: Etiyoloji, Tedavi ve Sonuçlar Üzerine Retrospektif Bir Bakış Banu Katlan Tıp
SB40 5095 MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP 4 VE MİTOKONDRİYAL HASTALIK PATOFİZYOLOJİSİNDE TRPML-1 KANALININ POTANSİYEL ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI Zehra Tan Tıp
SB41 5100 Çocuk Sağlığı İzlemine Devam Eden Çocukların Özellikleri ve İzleme Uyum Sıklığı Hatice Ezgi Barış Tıp
SB42 5102 Noonan Sendromu Ailesi: SOS1 Mutasyonunda Değişken Fenotipik Ekspresyon İlkay Ayrancı Tıp
SB43 5106 NADİR HİPERÜRİSEMİ NEDENİ OLARAK ÜROMODÜLİN (UMOD) GEN MUTASYONU Erol Salcan Tıp
SB44 5118 Tekrarlayan Ensefalopati Tablosuna Neden Olan Nadir Nedenlerden: Etil Malonat Ensefalopatisi Esra Er Tıp
SB45 5128 Kantaputra tip mezomelik displazi: Mezomeli ile Başvuran Nadir Bir İskelet Displazisi Olgusu Saadet Nur Bozgeyik Tıp
SB46 5150 COVID-19 Pandemisi Çocuk Hastalarda hBoV enfeksiyon sıklığını arttırdı mı? 4 yıllık Karşılaştırılmalı Çalışma Caner Turan Tıp
SB47 5153 HASTANEMİZE DEPREM SONRASI BAŞVURAN ÇOCUKLARIN BÜTÜNCÜL SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Merve Tosyali Tıp
SB18 4923 COVID-19 Pandemisi Sırasında Çölyak Hastalığı Olan Çocuklarda Glutensiz Diyete Uyumun Değerlendirilmesi  Merve Ertürk Beyter Tıp